ऐन कानुन निर्देशिका


वार्षिक समीक्षा गोष्ठि

नेपालकाे संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम गत आर्थिक वर्षमा यस रसुवा  जिल्लामा सरकारी, गैरसरकारी तथा  निजी क्षेत्रबाट...
थप पढ्नुहोस ...जिल्ला समन्वय कार्यविधि¸ २०७५

जिल्ला समन्वय समितिले रसुवा जिल्लाभित्रका गाउँपालिकाहरुबीच समन्वय गर्ने¸ जिल्लामा रहने संघीय/प्रार्देशिक कार्यालय र स्थानीय सरकारहरुबीच समन्वय गर्ने तथा सरकारी-निजी-गैरसरकारी क्षेत्रबीच...
थप पढ्नुहोस ...गैरसरकारी संस्था सहजिकरण कार्यविधि¸२०७५

संघीय तथा प्रादेशिक सरकार वा अन्तर्गतका निकायहरुमा दर्ता भई रसुवा जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति लिएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी...
थप पढ्नुहोस ...अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यविधि¸ २०७५

रसुवा जिल्लामा स्थापना गरिएकासरकारी¸ गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रहरुद्वारा सञ्चालित विकास तथा निर्माणसँग सम्बन्धित कृयाकलापहरुलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयनको...
थप पढ्नुहोस ...स्थानीय सरकार सञ्‍चालन ऐन, २०७४

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीक‍ृत मिति २०७४/०६/२९  Skip to toolbar