ऐन कानुन निर्देशिका


जिल्ला दररेट, २०७९ रसुवा (आ.व.०७९।८०)

जिल्ला दररेट, २०७९ रसुवा (आ.व.०७९।८०)



रोजगार संयोजकको पदपूर्ति र सेवा सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७५

मन्त्रीपरिषद्‍बाट स्वीकृत मिति २०७५।०९।०९




स्थानीय पूर्वाधार, विकास समझेदारी कार्यक्रम(सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०७५

नेपाल राजपत्र नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट जारी सूचना



स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५

प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय बागमती प्रदेश हेटौडाबाट जारी प्रदेश राजपत्र



समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५

स्वीकृत मिति २०७५।०७।२९ दोस्रो संशोधन मिति २०७६।०५।२२ समेत



विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५

स्वीकृत मिति २०७५।०७।२९ प्रथम संशोधन मिति २०७५।९।९ समेत दोस्रो संशोधन मिति २०७६।०५।२२ समेत



आ.व. ०७७।७८ मा संघ, प्रदेश एवं स्थानीय तहबाट संचालन हुने वार्षिक विकास कार्यक्रम(सशर्त अनुदान समेत)

नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सिंहदरवार काठमाडौबाट



रोजगार संयोजकको पदपूर्ति र सेवा सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६

नेपाल सरकार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय



मर्यादाक्रम (राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका महानुभावहरुको)

नेपाल राजपत्र भाग ५ नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको सूचना



Skip to toolbar