अभिलेखशीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
भुकम्प पिडित अावास निर्माण का लागि NRA द्धारा प्रकाशित नामावली विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
भुकम्प पिडित अावास निर्माण का लागि NRA द्धारा प्रकाशित नामावली
आ.व.२०७२/०७३ को दोस्रो चौमासिक सम्मको खर्च सार्वजनिकीकरण २०७२/१२/०५ लेखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समिति, रसुवाको विभिन्न शिर्षक उप शिर्षकहरुको २०७२ दोस्रो चौमासिक (फागुन मसान्त) सम्मको खर्च सार्बजनिक गरिएको छ
आ.व. २०७२/०७३ को जिल्ला दररेट सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७२/०७३ को जिल्ला दररेट
नागरिक वडा पत्र सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
रसुवा जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयको नागरिक वडा पत्र
जिल्ला पाश्र्व चित्र २०७१ 2072-12-19 सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला पाश्र्व चित्र २०७१
बार्षिक आय व्यय विवरण २०७१/७२ लेखा शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आर्थिक बर्ष २०७१/७२ को बार्षिक एकीकृत आय व्यय विवरण
कार्यकारी सारांश २०७१/७२ योजना, अनुगमन तथा प्रशासन शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आर्थिक बर्ष २०७१/७२ को बार्षिक प्रगति समिक्षा सारांश
समिक्षा सारांश २०७०/७१ योजना, अनुगमन तथा प्रशासन शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आर्थिक बर्ष २०७०/७१ को बार्षिक प्रगति समिक्षा सारांश
खर्च सर्बजनिकिकरण लेखा शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समिति, रसुवाको विभिन्न शिर्षक उप शिर्षकहरुको २०७२ कार्तिक महिना(प्रथम चौमासिक) सम्मको खर्च सार्बजनिक गरिएको छ
योजना प्राथमिकीकरणका आधारहरु योजना,अनुगमन तथा प्रशासन शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.ब.२०७२/७३ का लागि योजना प्राथमिकीकरणका आधारहरु
अख्तियार निती योजना, अनुगमन तथा प्रशासन शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आर्थिक बर्ष २०७२/७३ का लागि जिल्ला विकास समितिले अख्तियार गरेका नीतिहरु
जिल्ला विकास योजना योजना, अनुगमन तथा प्रशासन शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.ब.२०७२/७३ को लागि जिल्ला विकास समिति,रसुवाले तयार पारेको बार्षिक जिल्ला विकास योजना
खरिद योजना जिन्सी विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.ब. २०७२/७३ को बार्षिक खरिद योजना
जिन्सी निरीक्षण प्रतिबेदन जिन्सी विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आर्थिक बर्ष २०७१/७२ को जिन्सी मौज्दातको बार्षिक बिबरण

Skip to toolbar