जिल्ला समन्वय कार्यविधि¸ २०७५

जिल्ला समन्वय समितिले रसुवा जिल्लाभित्रका गाउँपालिकाहरुबीच समन्वय गर्ने¸ जिल्लामा रहने संघीय/प्रार्देशिक कार्यालय र स्थानीय सरकारहरुबीच समन्वय गर्ने तथा सरकारी-निजी-गैरसरकारी क्षेत्रबीच सामञ्जस्यता ल्याइ विकास तथा निर्माणका कार्यलाई व्यवस्थित गर्न¸

नेपालको संविधानको धारा २२० तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन¸ २०७४ को दफा ९२ (४) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी रसुवा जिल्लाको दोस्रो जिल्लासभाबाट जिल्ला समन्वय कार्यविधि¸ २०७५ जारी गरिएको छ ।

 

Skip to toolbar