गैरसरकारी संस्था सहजिकरण कार्यविधि¸२०७५

संघीय तथा प्रादेशिक सरकार वा अन्तर्गतका निकायहरुमा दर्ता भई रसुवा जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति लिएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुका गतिविधिहरुलाई पारदर्शी¸ मर्यादित¸ जनताप्रति जवाफदेही र स्थानीय सरकारप्रति उत्तरदायी¸ व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाई सरकारी-निजी-गैरसरकारी क्षेत्रबीचको सामञ्जस्यतामा विकास तथा निर्माणका कार्यलाई व्यवस्थित गर्न¸

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन¸ २०७४ को दफा ९२ (४) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी रसुवा जिल्लाको दोस्रो जिल्लासभाबाट गैरसरकारी संस्था सहजिकरण कार्यविधि¸ २०७५ जारी गरिएको छ।

Skip to toolbar