अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यविधि¸ २०७५

रसुवा जिल्लामा स्थापना गरिएकासरकारी¸ गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रहरुद्वारा सञ्चालित विकास तथा निर्माणसँग सम्बन्धित कृयाकलापहरुलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयनको चरणमा अनुगमन तथा कार्यक्रम सम्पन्न भएपश्चात् मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक देखिएकोले¸

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन¸ २०७४ को दफा ९२ (४) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी रसुवा जिल्लाको दोस्रो जिल्ला सभाबाट अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यविधि¸ २०७५जारी गरिएको छ।

Skip to toolbar